Ο.Σ.Δ.Ε.

Οι γεωργοί της Αχαΐας μπορούν να υποβάλλουν μέσω του Κ.Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ  που έχει συσταθεί από τον «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΑΤΡΩΝ», αίτηση για την ειδική στήριξη των γεωργών, όπως προβλέπεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Έλεγχου που έχει θεσπιστεί στην χώρα μας, το οποίο τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων.

Για την περιοχή της Αχαΐας χορηγείται ειδική στήριξη (επιδότηση) στους παρακάτω τομείς παραγωγής, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή εγκατάλειψης της γης από τους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας:

1.Ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.
2.Σκληρού σίτου.
3.Βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής.
4.Βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες.
5.Αιγοπρόβειου κρέατος.