ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Ελαιοκομικός-Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση μεμονωμένα των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας του:

α) Αποθήκη 97 m2 επί οικοπέδου 465 m2 περίπου εντός οικισμού στο Πετροχώρι Δυτ. Αχαίας.

β) Οικόπεδο 575 m2 εντός οικισμού στο Πετροχώρι Δυτ. Αχαίας.

γ) Αγροτεμάχιο 500 m2 με αποθήκες 72 m2και 45 m2. στα Καρνεσέικα Δραγάνου Αχαϊας.

δ) Αποθήκη 69 m2 επί οικοπέδου 350 m2 εντός οικισμού στην Άνω Αχαϊας)

ε) Οικόπεδο 276 m2 εντός οικισμού στον Άνω Αλισσό.

στ) Οικοπέδου 2634 τ.μ. στη θέση Σκίντο στον Κ. Αλισσό.

ζ) Αποθήκη156 m2επί οικοπέδου200 m2στη θέση Κορύτα στο Λεόντιο Αχαίας.

η) Αποθήκη60 m2επί οικοπέδου140 m2εντός οικισμού Αγίου Νικολάου Σπάτα.

θ) Αποθήκη120 m2επί αγρού1000 m2στο Ίσωμα Αχαίας.

ι) Αποθήκη60 m2επί οικοπέδου135 m2στην Οβρυά Πατρών, θέση Παναγιά.

ια) Αποθήκη104 m2επί οικοπέδου700 m2στην Κ. Αχαΐα, θέση Βίγλα.

ιβ) Αποθήκη136 m2επί αγρού1.000 m2εντός οικισμού Λιμνοχωρίου Αχαίας.

ιγ) Αποθήκη210 m2επί οικοπέδου350 m2εντός οικισμού Κρίνου Αχαίας.

ιδ) Γεφυροπλάστιγγα με ζυγιστήριο8 m2επί οικοπέδου50 m2στις Φαρρές

Ερυμάνθου.

ιε) Αποθήκη110 m2επί οικοπέδου375 m2εντός οικισμού στα Καραίικα Αχαίας.

ιστ) Αποθήκη35 m2επί αγρού150 m2εντός οικισμού Καρείκων Αχαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην γραμματεία του συνεταιρισμού, Ανθείας 38, Πάτρα, τηλ. 2610362732, καθημερινά ώρες 08:00 έως 14:00.

Κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς στα γραφεία του συνεταιρισμού έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11.00, οπότε και θα αποσφραγισθούν οι προσφορές.

                                                          

                                                                        Πάτρα, 09 Δεκεμβρίου 2016

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ