Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν στον ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ- ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΑΤΡΩΝ ΄΄ΠΑΤΡΑΪΚΗ 1918΄΄ (Ανθείας 38 ) από την Δευτέρα 23/3/2015 έως και την Παρασκεύη 15/5/2015 για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2015.  

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς θα δοθούν νέα δικαιώματα, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), από τα οποία θα εξαρτάται το ύψος των επιδοτήσεών για τα επόμενα 6 έτη τουλάχιστον. Περισσότερο, λοιπόν, από κάθε άλλη χρονιά είναι απαραίτητη η έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της αίτησής ΟΣΔΕ 2015. Παρακαλούνται οι παραγωγοί όπως προσέλθουν οι ίδιοι για την υποβολή της δήλωσης τους και ΜΟΝΟ σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν  οι ίδιοι να εντοπίζουν με ευχέρεια τα αγροτεμάχια τους στους ορθοφωτοχάρτες ή να μπορούν να βοηθήσουν τους χειριστές σε αυτό με την προσκόμιση τοπογραφικών με συντεταγμένες, όπου αυτό είναι εφικτό  ή άλλου τύπου χαρτών (κτηματολόγιο, Google earth κλπ.)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 

      ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2014

 

Α. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

 • Αστυνομική ταυτότητα ( και των δυο όψεων )
 • Βιβλιάριο Τράπεζας (πρώτη σελίδα ) με το αριθμό λογαριασμού.
 • Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Ο.Γ.Α.
 • A.M.K.A
 • E9 του 2014 ή συμβόλαιο (όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων.
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων θεωρημένα (μισθωτήρια, συμφωνητικά κλπ. με απαραίτητη την αναγραφή του Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή).
 • Σε πιθανή ειδική ενίσχυση σε σίτο  αποδεικτικά χρήσεων πιστοποιημένου σπόρου – καρτελάκια-τιμολόγια.
 • Ενταγμένοι στα αγροπεριβαντολογικά μέτρα  (βιολογική γεωργία)  Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007.

 

Β. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

                   Όλα τα παραπάνω και επιπλέον  

 •   Αντίγραφο του Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (με εγγραφή έτους 2015)
 •   Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

               Επιπλέον των Α και Β τα κάτωθι

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 την οποία ο αιτών/η αιτούσα θα δηλώνει ότι δεν έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για αδικήματα συναφή με το πρόγραμμα.

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ- ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΄΄ΠΑΤΡΑΪΚΗ 1918΄΄

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.