Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2014 (Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων)

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Ανθείας 38 ) από την Δευτέρα 12/05/2014 για να υποβάλλουν την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2014 (Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων) για τις άμεσες ενισχύσεις του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και των λοιπών καθεστώτων βάσει της έκτασης, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1782/03, καθώς και την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. 2014.

Επισημαίνεται ότι όσοι παραγωγοί υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (νέοι κάτοχοι δικαιωμάτων από μεταβίβαση, νέοι αγρότες κλπ.) καλούνται να προσέλθουν το αργότερο έως την Πέμπτη 15/05/2014 έτσι ώστε να εγγραφούν εμπρόθεσμα στο σύστημα ΟΣΔΕ 2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

          Α. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 • Αστυνομική ταυτότητα ( φωτοτυπία και των δυο όψεων )
 • Βιβλιάριο Τράπεζας (πρώτη σελίδα ) με τον αριθμό λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 • Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Ο.Γ.Α.
 • A.M.K.A
 • E9 ή συμβόλαιο (όταν δεν είναι ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων.
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων θεωρημένα (μισθωτήρια, συμφωνητικά κλπ. με απαραίτητη την αναγραφή του Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη και ενοικιαστή).
 • Σε πιθανή ειδική ενίσχυση σε σίτο  αποδεικτικά χρήσεων πιστοποιημένου σπόρου (καρτελάκια-τιμολόγια).
 • Ενταγμένοι στα αγροπεριβαντολογικά μέτρα  (βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία , μείωση νιτρορύπανσης κ.λ.π)   θα προσκομίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα .

          Β. ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

                   Όλα τα παραπάνω και επιπλέον  

 •   Αντίγραφο του Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (παλιό και νέο με εγγραφή έτους 2014)
 •   Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.

              Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

               Επιπλέον των Α και Β τα κάτωθι

 •  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου εντός του τρέχοντος έτους).

               Ε.Α.Σ.ΠΑΤΡΩΝ             

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ