Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012

 Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • Ø     Αστυνομική ταυτότητα ( φωτοτυπία και των δύο  όψεων )
  • Ø     Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου )
  • Ø   Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους).
  • Ø       Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους).
  • Ø   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος έτους 2012
    • Ø     Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. (φωτοτυπία)

ΕΠΙΠΛΕΩΝ

Για όσους αιγοπροβατοτρόφους δεν το έχουν ήδη προσκομίσει για το άρθρο 68

  • Ø   Φωτοαντίγραφο ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή 2012 (έως 15-12-2012) .

Φωτοαντίγραφο ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  .

 

Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Ο δικαιούχος παραγωγός του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012 υποβάλει επιπλέον κατά περίπτωση:

 

1. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ) συνοδευόμενη από επίσημα παραστατικά βάση των οποίων θα αποδεικνύεται η απόκτηση γεωργικού εισοδήματος κατά το έτος 2011 .

 

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

  • ·        Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
  • ·        Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα                             (αν είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

 

3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βεβαίωση από την Α.Τ.Ε. με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Η προσκόμιση του  Ε1 2012 δεν είναι υποχρεωτική

 

Υποχρέωση προσκόμισης επιπλέων απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται όταν υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων( μισθωτές υπηρεσίες-ελεύθερα επαγγέλματα, εμπορικές επιχειρήσεις )

 

Τμήμα Ο.Σ.Δ.Ε                     Ε.Α.Σ.ΠΑΤΡΩΝ